www.PIXELS.nl
Volbedastraat 1
7009 HW Doetinchem
Nederland
E. info@pixels.nl
T. 06 55584282

KvK nr. 09106535
BTW nr. NL163237773B01

IBAN NL62RABO0384367453

Algemene voorwaarden Pixels

Artikel 01. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 02. Offertes
2.1 Pixels is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 03. Overeenkomsten
3.1 Pixels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pixels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens zoals teksten, afbeeldingen, informatie e.d., waarvan Pixels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pixels worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pixels zijn verstrekt, heeft Pixels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de wederpartij aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. zoals bedoeld in lid 3.3 van dit artikel.
3.5 Pixels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pixels is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Pixels kenbaar behoorde te zijn.
3.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pixels de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 04. Oplevering en acceptatie van een website
4.1. Alvorens met de productie van de website kan worden begonnen dient de wederpartij zijn goedkeuring te verlenen aan een design voor deze website. Na voornoemde goedkeuring zijn design wijzigingen en/of aanpassingen op basis van het standaardtarief mogelijk.
4.2. Pixels zal de te ontwikkelen website conform de daartoe opgestelde en overeengekomen specificaties – gebruiksklaar – aan de wederpartij opleveren.
4.3. Pixels plaatst de website online, op serverruimte van de wederpartij of op serverruimte van pixels. De wederpartij heeft dan een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde design wijzigingen, aan Pixels door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door de wederpartij aan Pixels te worden gemeld. Mondeling doorgegeven wijzigingen c.q. correcties dienen schriftelijk door de wederpartij te worden bevestigd. Indien de wederpartij binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Pixels heeft doorgegeven, wordt de website na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd.
4.4. Door de wederpartij conform het vorige lid van dit artikel doorgegeven wijzigingen c.q. correcties zullen door Pixels zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding van de wederpartij worden doorgevoerd. Hierna volgt opnieuw een oplevering onder dezelfde condities als omschreven in het vorige lid van dit artikel.
4.5. Eventuele door de wederpartij aangegeven wijzigingen c.q. correcties na de in lid 4.4 van dit artikel bedoelde hernieuwde voor-oplevering of een eventuele volgende voor-oplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de wederpartij bij de eerste voor-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de wederpartij bij de eerste voor-oplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de wederpartij. Ingeval de wederpartij hierin alsnog wijzigingen en/of correcties wenst door te voeren kan dit slechts geschieden met instemming van Pixels. Pixels is gerechtigd hiervoor meerkosten in rekening te brengen.
4.6. Gemaakte onderdelen van een website, zoals bv. logo en foto’s kunnen opgevraagd worden door de wederpartij voor ander gebruik dan de website. Het eventueel omzetten naar bruikbare bestanden voor afdruk of andere grafische vormgeving wordt in rekening gebracht op indicatie van basis uurtarief.
4.7. Indien Pixels adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Pixels niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden door Pixels door het niet functioneren of uitvallen van de website door tekortkoming van hosting/provider worden in rekening gebracht aan de wederpartij.
4.8. De gemaakte website wordt geoptimaliseerd voor het gebruik in Internet Explorer. Voor het gebruik van de meeste websites die door Pixels gemaakt worden is een flash plug-in nodig. Deze kan gratis gedownload en geïnstalleerd worden. Eventuele aanpassingen die moeten worden verricht voor het anders functioneren van de website of onderdelen van de website na latere updates van deze flash-plug-in kunnen in overleg aangepast worden op basis van een gehalveerd uurtarief. Als u een jaarabonnement heeft afgesloten valt dit binnen het contract, mits anders besproken.

Artikel 05. Contractsduur/ Abonnement
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5.2 Abonnementen worden aangegaan voor 1 jaar en daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd, mits anders besproken. De factuur voor het abonnementsgeld wordt opgemaakt aan het begin van de abonnementsperiode.
5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Pixels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 06. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pixels zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Pixels de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pixels daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
6.4 In afwijking van lid 3 zal Pixels geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Pixels kunnen worden toegerekend.

Artikel 07. Geheimhouding/ Intellectueel eigendom
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 van deze voorwaarden behoudt Pixels zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.3 Alle door Pixels verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pixels worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
6.4 Pixels behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 08. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Pixels naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 09. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Pixels op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Pixels ter kennis gekomen omstandigheden Pixels goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Pixels de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Pixels bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Pixels schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pixels.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Pixels de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pixels slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pixels, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Gemaakte kosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1 De aansprakelijkheid van Pixels, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
14.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Pixels het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
14.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Pixels.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Pixels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pixels niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.2 Indien Pixels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Pixels gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Pixels, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Pixels blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht
17.1 Op elke overeenkomst tussen Pixels en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Kies je WEBSITE

Vraag direct een offerte aan voor je nieuwe of aangepaste website.

×